TIMETABLE

MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday

7:45- 8:30 Circuit Training (Athina)
-
7:45- 8:30 Circuit Training (Athina)
-
7:45- 8:30 Circuit Training (Athina)
-
18:00-18:30 Les Mills Grit (EWA)

18:30-19:30 Hips/Abs (Athina)

18:30-19:00 GLUTES (EWA)

18:30-19:30 EXTREME CIRCUIT(Athina)

18:30-19:00 GLUTES (EWA)

18:30- 19:00 Les Mills Grit (EWA)

19:30-20:00 LesMills BodyPump (EWA)

19:00-19:30 ABS (EWA)

19:30-20:00 LesMills BodyPump (EWA)

19:00-19:30 ABS (EWA)

19:00-19:30 LesMills BodyPump (EWA)

20:00-20:30 Les Mills CORE (EWA)

19:30-20:30 ZUMBA (Theodora)
-
19:30-20:30 ZUMBA (Maria)

19:30-20:00 Les Mills CORE (EWA)