TIMETABLE

MONDAY

18:30- 19:30
Circuit Training

(Athina)

19:30 -20:00
LesMills BodyPump

(EWA)

20:00 – 20:30
Les Mills CXWORX

(EWA)

TUESDAY

CIRCUIT
TRAINING

18:30- 19:30
Circuit Training

(Athina)

18:00-18:30
Les Mills Grit
(Athina)

CLUTES

18:30 – 19:00
Clutes

(Michaela)

19:00 – 19:30
Hips/Abs

(Michaela)

19:30 -20:30
Zumba

(Theodora)

WEDNESDAY

7:45- 8:30
Les Mills Grit

(Athina)

18:30- 19:30
Circuit Training

(Athina)

19:30 – 20:30
LesMills BodyPump

(EWA)

THURSDAY

CIRCUIT
TRAINING

7:45- 8:30
Circuit Training

(Athina)

CLUTES

18:30 – 19:00
Clutes

(Michaela)

19:00 – 19:30
Hips/Abs

(Michaela)

19:30 – 20:30
Zumba
(Maria)

FRIDAY

18:30 – 19:00
Les Mills Grit

(Athina)

19:00 – 19:30
LesMills BodyPump

(EWA)

19:30 – 20:00
Les Mills CXWORX
(EWA)